LiteratureMuseum.ge

შეხვედრა ზაალ ანდრონიკაშვილთან - პოსტტოტალიტარული მდგომარეობა. სტალინის მემკვიდრეობა და სტალინის მემკვიდრეებითავისუფლების არცოდნა ორი უკიდურესობისაკენ გვიბიძგებს: ძლიერი ხელის ( და შესაბამისად მონობის) მონატრებისაკენ, რომელიც სტალინის ძეგლის დადგმით გამოხატება და კანონით, მორალით და პასუხისმგებლობით შეუზღუდავი ძალმომრეობისაკენ, რომელიც სხვისი ჩაგვრის სურვილში ვლინდება. ორივე უკიდურესობა სინამდვილეში ერთი მედლის ორთი მხარეა.